Självledarskap

Elinor Ostrom, nobelpristagare i ekonomi, har studerat samarbeten över hela världen. Hon har utkristalliserat några principer som stärker gruppkänslan, dämpar egoistiska tendenser och bygger ett välfungerande samarbete kring en gemensam målbild. Dessa principer vilar på insikten att förändring måste växa fram inifrån, självledarskap.

självledarskap

Principer för mindre egoism och ökad samverkan för ledare:

1. Skapa tydliga mål & spelregler

Att ett gemensamt mål existerar, är överenskommet och är tydligt för alla är själva grunden för ett lyckat samarbete och självledarskap.

Målbilden skapar en identitetskänsla och klargör även till viss del vilka beteenden och spelregler som är accepterade eller inte.

Övergripande mål måste brytas ner i mindre och ägas av olika medarbetare och/eller enheter. Alla mål skall bidra till den gemensamma målbilden med sina respektive delar. Identifiera vad som bidrar och vad som inte bidrar.

2. Delaktighet i beslutsprocessen

De som påverkas av målen skall ges möjlighet att delta i beslutsprocessen. Hur ska beslutsprocessen se ut för att alla skall öka sin motivation. Kom överens om reglerna. Ge utrymme för delaktighet där det är möjligt.

3. Belöna med balans

Medarbetares drivkrafter och värderingar kan variera från att söka egna fördelar till att helt bortse från egna behov och enbart verka för organisationens bästa. Belöna medarbetare för ansträngningar som leder arbetet i rätt riktning; Det sporrar. Vi alla gör oftast det vi belönas för; Annat struntar vi i. Klargör hur individerna själva kan vinna på att sträva mot målet.

Själviskt beteende inom grupper kan kortsiktigt leda till fördelar för en individ. Den grupp där flest beter sig osjälviskt med det gemensamma målet i sikte kommer att stå sig bäst i konkurrensen mot andra grupper. Klargör vilken typ av samarbete och osjälviskt beteende som bäst tar er mot målet. Hitta sedan sätt att belöna dem som handlar så. Ibland räcker det långt med ett tack och att medarbetaren uppmärksammas för det den gör.

4. Ta tag i beteenden som ej leder mot målet

De beteenden som organisationen uppmuntrar är de som bäst överlever. Så tänk igenom vad ni vill uppmuntra och inte. Det kan vara lätt att skämtsamt vifta undan återkommande ansvarslöshet eller egoism för att behålla en god stämning. Det bromsar arbetet eller i värsta fall motarbetar målet. Våga ta tag i situationen istället för att låta det passera.

Ta tag i oenighet på ett tidigt stadie och visa hur alla kan vinna på enighet och fortsatt arbete mot det gemensamma målet.

5. Självledarskap

Självledarskap hör till våra mänskliga basbehov och är en viktig motivationsfaktor. Tillåt inte någon att toppstyra grupperna, även om det kan vara med välmening.

6. Samordning

Samordna grupper inom organisationen, så att de inte motarbetar varandra.