Om att utveckla sig

Att utveckla sig lägger grunden för i morgon. Med dagens krav på snabb förändring och samverkan räcker de traditionella kurserna inte längre till. Lärandet har förändrats till att bli allt mer här och nu. Därför får de traditionella utbildningarna mindre påverkan på våra studerandes prestationer.

Vi stöttar verklighetens lärande. Vart är vi och vart skall vi? Hela vägen!

utbildningsmodell

Här är några utgångspunkter i Brismos arbete:

  • Förändringarna i omvärlden gör att vi måste lära oss att lyssna, samverka, dra slutsatser och agera.
  • Vi måste utveckla vår förmåga till förändring och självledarskap.
  • Vi måste ha metoder och verktyg för kontinuerligt lärande.
  • Brismos förändringsledare möjliggör och stöttar utbildning i det nya förändringslandskapet.
  • Nya roller skapas på arbetsmarknaden och de ska vi verka inom.
  • Ansvaret för självledarskap måste integreras i det dagliga arbetet och utbildningen.

I flertalet utbildningar som Brismo ansvarar för har vi utvecklat en modell för införande och lärande som syftar till att skapa medvetenhet, vilja, kunskap och förmåga hos de studerande. Modellen syftar till att utveckla de studerandes prestationer.

Vår utbildningsmodell:

Steg 1:
Första steget är att motivera och förankra vårt allra viktigaste verktyg – motivationen. Meningen (möjligheten till ett bättre liv) med utbildningen och utveckling förankras liksom syfte och mål.

Först när steg ett är klart och den studerande är motiverad och förstår hur utbildningen kan bidra till att skapa mening i det fortsatta livet är det dags för  steg två.

Steg 2:
Nu läggs ett större ansvar på den studerande. Här använder vi i första hand övningar i realistiska branscher. Inom mer komplexa områden kan en ytterligare lärarresurs behöva finnas till hands. Det allra viktigaste i steg två är att den studerande får möjlighet att öva i att använda de redskap som lärts ut i så verkliga situationer som möjligt. Lärande genom att först se och höra, sen läsa och sist men inte minst, göra.

När de studerande sedan ska börja jobba med de nya redskapen är de tränade för att kunna utföra sina arbetsuppgifter på ett effektivare sätt. Utbildaren har som främsta uppgift att stötta de studerande i nyttan med de nya redskapen och arbetssätten genom realistiska grupparbeten i relevanta branscher.

Ett sista ord

Team Brismo are all here for a reason. We are doers not talkers.