Digital transformation (fortsättning)

Digitaliseringsvågen som pågår medför stora förändringar för företag, personer och för samhället i stort. IoT – BIG DATA genereras i realtid och analysverktyg finns för att bearbeta informationen, men alla vet inte hur man kan dra nytta av detta.

Det gäller att stanna upp och göra hemläxan ordentligt innan man startar ett ”digitaliseringsprojekt”. Det går heller inte att sluta utveckla den egna affärsmodellen. Det är ett måste om man som företag vill överleva i framtiden. Disruptiva lösningar finns runt hörnet. Klockan är 5 i 12.

Rädslan för digitaliseringsprojekt ligger ofta i att det är svårt att se omfattningen av ett sådant projekt i förväg. Arbetssätt och organisation kommer att påverkas men hur mycket och på vilket sätt? Denna okunskap är en bidragande orsak till svårigheter att sätta igång.

Här är några grundläggande saker som du kan tänka på för att lägga grunden till ett lyckat digitaliseringsarbete:

  • Gemensam målbild och noggrann analys kring varför och hur.
  • Kunskap och vilja att förändra hos ledningen.
  • Långsiktig planering och stegvis implementering.
  • Digitalisera rätt saker i rätt ordning.
  • Hitta rätt samarbetspartner.

När du väl börjat digitaliseringen måste den fullföljas och ni kommer troligtvis inte att lyckas bibehålla de kortsiktiga resultatmålen i befintlig verksamhet.

Gemensam målbild 

Redogör varför ni utvecklar er affärsmodell och vad ni vill uppnå. Det är inte digitaliseringen i sig själv som är målet utan den nytta som den nya affärsmodellen resulterar i för kunderna.

Digitaliseringen öppnar upp för insamlande av stora mängder data. Att redan på förhand fundera på hur datan ska användas och tolkas innebär att du skapar en realistisk bild av möjligheterna och en samsyn kring hur den kan användas som framtida styrmedel.

Alla i organisationen måste ha samma bild av vad digitalisering innebär för bolaget och kunderna. Redovisa vad/hur konkurrenterna gör och andra företag i närliggande branscher.

Förändringsledarskapet

Ledningens uppgift är bl.a. att förstå och tolka omvärlden för att säkerställa bolagens framtid. De måste förstå och analysera trender och hur dessa påverkar företaget och kunderna. Det kan även handla om det övergripande ansvaret för att en investering i ett IT-system verkligen slår väl ut.

Digitaliseringen är starkt länkad med bolagets övergripande strategi.

Att hela ledningen har kunskap och förståelse för digitaliseringen, och kan kommunicera den på ett pedagogiskt sätt, är viktig för att få förståelse från övriga medarbetare. Många av dessa kommer att se att deras arbetsuppgifter förändras, eller kanske till och med försvinner.

Att göra i rätt ordning

Prioritera vilka kunder som har mest att tjäna på digitaliseringen och börja där.

  • Ta några av de ”enklare” delarna först för att skapa en positiv känsla för digitaliseringen.
  • Digitalisera de processer som är nära sammanlänkade samtidigt eller i anslutning till varandra.

Tänk efter före

När trycket på förändring är hårt är det inte lätt att ta det långsamt men det finns skäl till att göra så. Förändringar tar tid och resurser är det av yttersta vikt att man investerar i hållbara och långsiktiga processer som inte kommer att vara omoderna inom snar framtid.

Brismos Team

Vi kan hjälpa till och framför allt komma med olika perspektiv när det kommer till ert företags digitaliseringsresa. Digitaliseringen handlar om att förändra och effektivisera processer, såväl interna som externa, inom en rad olika områden.

Vi kan hjälpa till med digitalisering, tydliggöra den eftersträvade nyttan och utbilda er i detta.

Förändringar måste förankras och förstås av anställda och kunderna. Står du inför en digitaliseringsprocess är chansen större till framgång med våra kunskaper och erfarenheter. Din strategi och plan förstärks.

5 i 12

Dra igång digitaliseringen så snart som möjligt. Det öppnar upp möjligheter att utvecklas tillsammans med era kunder och säkerställer er framtida överlevnad.

Ledorden i en sådan här process är förankring, analys, metodik, stegvis implementation och uppföljning. Vi ser till att du har en genomtänkt processkedja och tar en sak i taget och börjar med det enkla för att kunna visa på nytta. Den interna kommunikationen blir en hörnpelare för förståelse och förändring.