Automatisering & populism

För första gången slår forskning fast sambandet mellan automatisering och populism. Malin Ekman (SvD) skriver om den nya tidens klassklyftor.

Det krävs ingen superintelligens för att människans tillvaro ska rubbas. Även enklare former av teknikomvandling förändrar samhället i grunden. Vi befinner oss mitt i en omställning och läser om dess politiska och socioekonomiska effekter varje dag. IoT, BI, AI, VR/AR, BlockChain och BigData, för att nämna några teknologiska områden, påverkar oss alltmer. Expertrollen, utbildningarna, företagandet, välfärden, samhällsstrukturen och skattesystemen – allt berörs.

Carl Benedikt Frey (forskare i teknologi och arbete vid Oxford Martin School) kom med en ny rapport i juli. Hans forskning slår fast sambandet mellan automatisering och populism. Efter att andra förklaringar kontrollerats framträder slutsatsen att människor på arbetsmarknaden som missgynnas av automatiseringen är mer benägna att rösta för radikala alternativ. Freys tidigare forskning slog fast att 40 procent av de amerikanska arbetstillfällena kunde automatiseras inom en snar framtid – det är en graverande statistisk insikt.

Historiskt har automatiseringen gagnat många och missgynnat få och därför inte haft någon omstörtande effekt på det politiska klimatet. ”The great compression” – som inträdde på 40-talet i USA när lönerna steg i takt med produktivitetstillväxten – innebar att klyftorna mellan rika och fattiga minskade.

Det vi ser nu, redovisar Frey, är motsatsen: fler och fler missgynnas av automatiseringen på både kort och lång sikt. Människor i medelinkomstyrken utan högre utbildning som förlorat sina arbeten har inte lyckats hitta motsvarande nya. I stället har de funnit sig i låglönearbeten eller cementerats i utanförskap. Omskolning är föga belönande eftersom företagen i regel föredrar yngre förmågor.

Inställningen till det teknologiska skiftet som nu pågår blottar klassklyftan. University of California-professorn Joan C Williams beskriver den i sin bok ”White working class: Overcoming class cluelessness in America”. Den teknikomvandling som för eliten möjliggör självförverkligande i framgångsrika start-ups, är för många synonymt med att få sparken när företag och verksamheter upphör.

Ett område som säkerligen kommer att växa är kunskaperna om vårt beteende och våra drivkrafter. Behovet av självledarskap ökar.

Kontakta oss på Brismo om du har behov av att diskutera vad du som företagare kan göra för att ta tillvara den nya tidens möjligheter.