Morgondagens ledare – 9 råd

Morgondagens ledare kommer att ställas inför nya krav. Idag fokuseras det för lite på kunden och de medarbetare som möter kunderna i vardagen. Fokus behöver flyttas till frontlinjen, exempelvis där lärare möter elever och ledare möter sina verkliga kunder.

Men att ändra ledarskapet i den riktningen har visat sig vara svårt. Kontroller, regler och system byggs upp som hindrar flexibilitet, rörlighet, självledarskap och med det försämras kundens upplevda kundnytta. Resurser låses i verksamhetens chefslinjer och ”stödfunktioner”. Rädslan att göra fel bidrar till detta och vi skapar topptunga verksamheter. Detaljstyrning blir resultatet av detta fokus och den administrativa överbyggnaden växer.

Det är många gånger bättre betalt och högre status att utföra det skrivbordsarbete som bedrivs på avstånd från verkligheten där företaget möter kunderna, men ändå med mandat att besluta över dessa. Denna utveckling är problematisk. Men den kan rättas till.

nya ledare

Business Intelligence (BI), Artificiell Intelligens (AI) och Big Data måste tas på fullt allvar och användas för framtida överlevnad tillsammans med kunskap om kognitiva beteenden och behov hos kunderna. Dessa kunskaper måste användas i frontlinjen, där verksamheten möter kunderna både fysiskt och på de digitala marknadsplatserna där kunderna kommunicerar med varandra.

 • I digitala kanaler har konsumenten en aktiv roll och är inte längre isolerad från andra konsumenter och deras upplevelser.
 • Digitala kanaler möjliggör för aktiva konsumenter att själva söka och dela med sig av information från olika källor, erbjudanden, varumärken och kanaler – som professionella inköpare. Fokus flyttas till aktiva individer och kundanpassade lösningar från en traditionell marknadsföring med en anonym massa av passiva konsumenter.

 Några tankar och råd till morgondagens ledare

 1. Förbättra produktens nyttoegenskaper genom att öka produktens tillgänglighet oavsett tid plats och plattform 24/365.
 2. Utbyt information och kunskap mellan företaget och kunden. Digitala mötesplatser bidrar till ökat värde, fortsatt produktutveckling och ökat nyttovärde hos kunden.
 3. Utveckla digitala lösningar för de enkla uppgifterna, så att medarbetare i frontlinjen kan lägga mer energi på mötet med människor och de komplexa fallen.
 4. Utveckla strukturer för en attraktiv expertkarriär i frontlinjen, som komplement till linjekarriären. Båda behövs för lyckad överlevnad.
 5. Genomför processanalyser och förändringar i syfte att minimera allt som inte skapar ökad lönsamhet och ökat kundvärde.
 6. Ge medarbetare i frontlinjen inflytande över viktiga verksamhetsbeslut och över sin arbetsvardag. Underlätta visselblåsande.
 7. Utveckla strukturer för löpande kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte. Det ökar motivation och kvalitet i verksamheten.
 8. Tillåt medarbetare att medverka i agila utvecklingsprojekt och bjud in dem till seminarier och konferenser som idag är exklusiva arenor för högre beslutsfattare.
 9. Premiera självledarskap, lyft fram frontlinjen och erkänn betydelsen av det arbete som utförs där. Självledarskap – är viktigt. Människor är trötta på yta och de söker idag autentiska ledare med integritet och karaktär.

Ytterst handlar det om att bygga tillit till människor i frontlinjen – och att skapa förutsättningar för tillit. Dessa förutsättningar skapas i organisationsstruktur, resursfördelning, ledarskap, företagskultur, styrsystem och så vidare.

Studerande på yrkeshögskolor inom de flesta branscher lär sig detta synsätt. Utbildarna i frontlinjen vet vad marknaden efterfrågar och hur branscherna utvecklas.

Kontakta oss på Brismo om du har frågor om framtidens ledarskap. Vi utbildar morgondagens ledare både på yrkeshögskolor och företag.