Fler läser på distans

Att utbilda sig på distans har blivit allt mer populärt. I och med de senaste årens tekniska utveckling har distans som studieform verkligen revolutionerats. Distansutbildning är idag ett väl fungerande och effektivt sätt att uppnå kompetenshöjning. Det är tillgängligt 24/365 och fungerar för stora och geografiskt spridda målgrupper.

läsa på distans

Detta säger YH Myndigheten:

”En allt mer flexibel och snabbrörlig arbetsmarknad ställer höga krav på ett livslångt lärande. Det måste finnas tillfällen för alla att kompetensutveckla sig under livets gång. Om yrkeshögskolan ska kunna fungera som verktyg i det livslånga lärandet, måste vi erbjuda flexibla utbildningar. Det ska vara lätt att bygga på sin kompetens under livet.

För att utbildningar ska vara tillgängliga måste de passa i många olika livssituationer. Familjeskäl och praktiska omständigheter gör det omöjligt för många att flytta till andra delar av landet för att studera. Det finns också en efterfrågan efter utbildningar som går att kombinera med arbete, vilket förutsätter självstudier och att undervisningen är asynkron, det vill säga obunden i tid, till exempel genom inspelade föreläsningar.”

Vi vet hur vi kan engagera i distansutbildning

Vi på Brismo vet att motivera och engagera. Vi utgår från gällande kursplaner och målgruppsanpassar utbildningen med verklighetsnära exempel. Vi bygger våra utbildningar med fokus på bland annat:

  • återkoppling mellan utbildare och studerande
  • social kontext och kamratrespons
  • utbildarnas distanspedagogiska kompetens,
  • en god struktur i genomförandet

Vad är det bästa med distansutbildning?

Det finns en frihet i att studera på distans och att själv kunna väja ett upplägg för hur du vill använda din tid. Det ger frihet att kunna jobba under tiden. Det är en lösning på att förena studier och arbetsliv.

När du läser på distans har du friheten att själv välja hur du vill lägga upp dina studier. Du kan plugga när, var och hur du vill. Men det krävs att du tar mycket eget ansvar för dina studier. Kraven under en distansutbildning är lika höga som under en vanlig utbildning i klassrum.

Vi hjälper både företag och yrkeshögskolor med att utveckla program för distansundervisning och utveckling. Vill du veta mer? Kontakta oss!