Högpresterande team vs riktiga team

Du som ledare i en organisation behöver ställa dig en fråga: behöver ni ett högpresterande team för en uppgift eller går den att lösa med ett riktigt team? Först måste du förstå skillnaden mellan de två begreppen.

Riktiga team består av ett litet antal människor med komplementära färdigheter. De är likvärdigt engagerade i ett gemensamt mål och arbetssätt. De har ett ömsesidigt ansvar för att målet nås och att de presterar väl i organisationen.

I ett högpresterande team räcker det inte med att ha ett ömsesidigt ansvar för att målet nås och att de presterar väl i organisationen utan de måste även vara engagerade i varandras utveckling och framgång.

Högpresterande team är resurskrävande och de flesta organisationer kan inte hålla sig med alltför många. Högpresterande team kräver nämligen komplexa utmaningar och ges de inte det, tappar de motivation och stagnerar.

riktiga team

Hur skapas riktiga team?

Alla team består av olika beståndsdelar som normer, status, roller, mål, kommunikation och samarbete. Slår man samman de olika teammedlemmarnas olika beståndsdelar till en gemensam skapar det den organisatoriska samarbetsformen och organisationskulturen. Samarbete är kanske den viktigaste komponenten för ett lyckosamt team – men kanske också den svåraste.

Samarbete kan ses ur främst fyra perspektiv: kommunikation, konflikthantering, beslutsfattande samt samsyn av teamets mål. Teammedlemmarna har olika erfarenheter av kommunikation och konflikthantering. Forskning visar att 80% av alla team som misslyckas med sin uppgift har gjort det på grund av bristfällig kommunikation. Teamets mål måste slutligen vara förankrade hos teammedlemmarna genom förståelse och acceptans.

För att skapa riktiga team krävs träning och tid med utgångspunkt utifrån de organisatoriska målen som teamet skall bidra till att realisera.

Vill du veta mer? Kontakta oss på Brismo.