27 december, 2017

Förändringsledning med JAZZ 7-3-3

Förändringar är en pågående process och beroende på hur vi förhåller oss till dem skapas antingen möjligheter eller hinder. Alla vill se förändringar men alltför få vill se en förändring i sin person eller uppgift!

  • Vi hjälper företag att analysera om balansen mellan utveckling, resultat och människa är tillfredsställande.
  • Vi lägger upp anpassade utvecklingsprogram utifrån kunders/kunders kunders framtida behovsbilder.
  • Vi hjälper till att leda riktiga/varaktiga förändringar på individ, team eller organisationsnivå.

JAZZ 7-3-3

Ibland fokuserar vi på praktiska åtgärder i form av planering, målarbete, projektledning och målstyrning alternativt fokuserar vi på ledares och medarbetares förmåga att samarbeta, problemlösa samt utveckla medvetenhet och transparens kring individuella beteendemönster.

We are doers – Not Talkers

Vi drivs av en vilja att utveckla affärer, idéer och samarbete som genererar ett bättre och rikare liv. Ordet tillsammans och agilt tänk är viktigt för oss. Vi ser inte en kund i varje människa, utan en människa i varje kund.

Vi fokuserar på att utveckla företag och människor där individuellt ledarskap, teamens prestationer och organisationens system är utslagsgivande i kampen om fortsatt framgång.

JAZZ 7-3-3 ledarprogrammet

Dagens arbetsliv präglas av snabb utveckling och konstanta förändrings-processer. Detta ställer krav på kunskap om hur man framgångsrikt leder olika förändringsarbeten i verksamheten.

Jazz 7-3-3 är ett ledarskaps- och organisationsprogram, framtaget av Eurojazz, med fokus på förändring och utveckling. Över 150 företag har genomfört Jazz programmet. Jazz handlar om att medvetandegöra och förtydliga organisationers och individers styrkor och svagheter, ta vara på möjligheterna för att slutligen utveckla dem.

Jazz består av tre delar som tillsammans formar ett holistiskt utvecklingsprogram för framgångsrikt förändringsarbete. Välkommen till Jazz 7-3-3!

7. Jazz innefattar sju olika beteende profiler och normer som används för att skapa tydliga illustrationer, begrepp och metaforer. Det handlar om olika perspektiv på makt och inflytande, sätt att hantera och bemöta varandra utifrån kunskap, erfarenhet och värderingar. Samtliga profiler beskrivs utifrån en teoretisk och praktisk tillämpning som baseras på styrkor och svagheter samt hur en grupp eller organisation fungerar gällande samarbete, arbetssätt och resultat.

3. Jazz har en holistisk utgångspunkt och innehåller tre nivåer; organisation, team och individ. Individuella beteenden kan vara avgörande, men man måste se till spelsystemet också. I varje utvecklingsprojekt finns behov av att se till olika nivåer inom organisationen. Jazz integrerar individers ageranden med dynamiska krafter i team samtidigt som organisationens system och arbetssätt ses över eftersom dessa skapar normativa tanke- och beteendemönster.

3. Jazz utgår från tre olika perspektiv som fungerar som nyckeltal; Resultat, Människa och Utveckling. De tre hörnstenarna är avgörande för en balanserad utveckling av företag och organisationer. Jazz-metodiken analyserar de tre perspektiven utifrån företagets faktiska resultat, människornas välmående i form av nöjdhet, sjukfrånvaro och personalomsättning samt utvecklingsarbete i form av antal innovationer, förändringsprogram och nya införda metoder.

Medarbetare JAZZ 90%

Varför bör man träna alla ”lagspelare” i ledarskap, samarbete, problemlösning, beslutsfattande, och konflikthantering? Ett positivt utvecklings- och förändringsarbete för alla har blivit mer eller mindre nödvändigt i den moderna och mycket föränderliga företagsvärlden.

Forskningen har visat att en stor del av alla utvecklings- och förändringsprojekt misslyckas. En förklaring till detta är att man inte har gett organisationens medlemmar möjlighet att vidareutveckla och fördjupa den generella förståelsen för ledarskap/medarbetarskap, gruppdynamik och organisationsutveckling. Man har därför inte nödvändiga redskap för att kommunicera på ett fungerande sätt eller insikt om varför förändringsarbete kan te sig så lockande för vissa men skrämmande för andra.

Syftet med Jazz 90 % är att öka insikten om det egna ledarskapet/medarbetarskapet och de egna styrande värderingarna samt att bättre förstå hur andra människor resonerar i samma situation. Med större insikt om divergenta eller samverkande värderingar kan man få till stånd ett mer adekvat samarbetsklimat, bättre problemlösning, ökad kvalitet och effektivitet i beslutsfattande.

JAZZ – träningsmodul och förändringsarbete för medarbetare syftar till att öka insikten om hur såväl enskilda medarbetare som olika team i organisationen kan bidra till att bättre hantera förändring och utveckling.

ANALYSER

Vi använder olika verktyg i organisationer för att precisera objektiva mätbara mått och för att skapa tydliga målsättningar. Vad skall vi ha uppnått vid vilken tidpunkt.

Jazz Analyser används för att få fram enskilda behov för företag, organisationer, enheter och individer. Jazz Analyser kombinerar och balanserar tre olika perspektiv som fungerar som holistiska mått och målsättningar; Resultat, Människa och Utveckling. De tre hörnstenarna är avgörande för en balanserad utveckling av företag och organisationer.

  • Resultat innebär företagets faktiska resultat i pengar, produktivitet och effektivitet.
  • Människornas välmående innebär ex. mått i form av nöjdhet, sjukfrånvaro och personalomsättning.
  • Utveckling innebär företagets förmåga att utveckla antal innovationer, marknader, kunder och genomförda förändringsprogram/metoder.

Jazz Analyser används även för att bedöma företagskulturer & arbetssätt (skillnader mellan önskvärd och verklig) och team- & gruppnormer. Vi genomför även bedömningar på enskilda individers chefs- & ledarpreferenser (stilar, beteenden & arbetssätt), både självanalyser och kollegors bedömningar, för att skapa ökad självinsikt och individuella utvecklingsmöjligheter. I våra organisationsprogram genomför vi även bedömningar på medarbetares beteendepreferenser (stilar, beteenden & arbetssätt) i samma syfte.

För mer information fyll i formuläret nedan:

    Tillbaka till Affärsutveckling