11 december, 2016

Förändringsarbete

Förändringsarbete med Jazz 7-3-3

Förändringar är en pågående process och beroende på hur vi förhåller oss till dem skapas antingen möjligheter eller hinder. Alla vill se förändringar men alltför få vill se en förändring i sin person eller uppgift!

  • Vi hjälper företag att analysera om balansen mellan utveckling, resultat och människa är tillfredsställande.
  • Vi lägger upp anpassade utvecklingsprogram utifrån kunders och kunders kunders framtida behovsbilder.
  • Vi hjälper till att leda riktiga och varaktiga förändringar på individ, team eller organisationsnivå.

Bilddesign Sam Brismo

Vi implementerar nya anpassade affärsmodeller, preciserar målarbetet, genomför projekt, målstyr samt följer upp med åtgärder vid avvikelse.

Uppdragen att utveckla ett företag omfattar det ledarskap som krävs, teamens prestationer och organisationens IT-system i kampen för fortsatt framgång.

We are Doers – Not Talkers

Vi drivs av en vilja att utveckla företag, idéer och samarbete som genererar ett bättre och rikare liv. Orden tillsammans och agilt tänk är viktiga för oss. Vi ser inte en kund i varje människa, utan en människa i varje kund.

Jazz 7-3-3 förändringsprogram

Dagens arbetsliv präglas av snabb utveckling och konstanta förändrings-processer. Detta ställer krav på kunskap om hur man framgångsrikt leder olika förändringsarbeten i verksamheten.

Jazz 7-3-3 är ett ledarskaps- och organisationsprogram, framtaget av Eurojazz, med fokus på förändring och utveckling. Över 150 företag har genomfört Jazzprogrammet. Jazz handlar om att medvetandegöra och förtydliga organisationers och individers styrkor och svagheter, ta vara på möjligheterna för att slutligen utveckla dem.

Jazz består av tre delar som tillsammans formar ett holistiskt utvecklingsprogram för framgångsrikt förändringsarbete:

  1. Jazz innefattar sju olika beteendeprofiler och normer som används för att skapa tydliga illustrationer, begrepp och metaforer. Det handlar om olika perspektiv på makt och inflytande, sätt att hantera och bemöta varandra utifrån kunskap, erfarenhet och värderingar. Samtliga profiler beskrivs utifrån en teoretisk och praktisk tillämpning som baseras på styrkor och svagheter samt hur en grupp eller organisation fungerar gällande samarbete, arbetssätt och resultat.
  2. Jazz har en holistisk utgångspunkt och innehåller tre nivåer; Organisation, Team och Individ. Individuella beteenden kan vara avgörande, men man måste se till spelsystemet också. I varje utvecklingsprojekt finns behov av att se till olika nivåer inom organisationen. Jazz integrerar individers ageranden med dynamiska krafter i team samtidigt som organisationens system och arbetssätt ses över eftersom dessa skapar normativa tanke- och beteendemönster.
  3. Jazz utgår från tre olika perspektiv som fungerar som nyckeltal; Resultat, Människa och Utveckling. De tre hörnstenarna är avgörande för en balanserad utveckling av företag och organisationer. Jazz-metodiken analyserar de tre perspektiven utifrån företagets faktiska resultat, människornas välmående i form av nöjdhet, sjukfrånvaro och personalomsättning samt utvecklingsarbete i form av antal innovationer, förändringsprogram och nya införda metoder.

Medarbetare JAZZ 90%

Ett positivt utvecklings- och förändringsarbete för alla har blivit mer eller mindre nödvändigt i den moderna och mycket föränderliga företagsvärlden.

JAZZ – träningsmodul och förändringsarbete för medarbetare syftar till att öka insikten om hur såväl enskilda medarbetare som olika team i organisationen kan bidra till att bättre hantera förändring och utveckling.

Analyser

Vi använder olika verktyg i organisationer för att precisera objektiva mätbara mått och för att skapa tydliga målsättningar. Vad ska vi ha uppnått vid vilken tidpunkt.

Jazz Analyser används för att få fram behov för företag, organisationer, enheter och individer. Jazz Analyser kombinerar och balanserar tre olika perspektiv som fungerar som holistiska mått och målsättningar; Resultat, Människa och Utveckling. De tre hörnstenarna är avgörande för en balanserad utveckling av företag och organisationer.

  • Resultat innebär företagets faktiska resultat i pengar, produktivitet och effektivitet.
  • Människornas välmående innebär t. ex. mått i form av nöjdhet, sjukfrånvaro och personalomsättning.
  • Utveckling innebär företagets förmåga att utveckla antal innovationer, marknader, kunder och genomföra förändringsprogram och metoder.

Jag vill veta mer om hur Brismo skulle kunna hjälpa vårt företag: