6 maj, 2019

Hållbarhet

Vår mission ”En hållbar värld”

Vi på Brismo bedriver utbildning och affärsutveckling som omfattar cirkulär ekonomi, hållbarhet, klimat och miljö; vi är en del i ett långsiktigt ansvarstagande för vår jord.

Vår kunskap och våra grundläggande värderingar främjar den nuvarande och framtida värld vi vill leva i. Vi fungerar som ett kompetensnav mellan intressenter och medarbetare. Tillsammans bidrar vi till en mer hållbar värld.

Från tanke till handling
I våra utbildningar och affärsutvecklingsuppdrag ingår vår syn på en hållbar konsumtion och produktion samt en effektiv användning av resurser. Vi arbetar för en hållbar utveckling som kan ge positiva synergieffekter och förutsättningar för att kunna möta flera av de utmaningar världen står inför idag. Livsmedelstrygghet, rent vatten, hållbart nyttjande av naturresurser och ekosystem, mänsklig säkerhet, jämställdhet, hälsa och ekonomisk tillväxt är bara några av dem. Behovet av anpassning till pågående och kommande klimatförändringar är mycket stort.

Vi utbildar för framtiden
Utbildning är en viktig hörnsten. Genom utbildning kan människor förvärva värderingar, kunskaper och färdigheter som möjliggör för dem att bidra till en hållbar värld. Könsbaserade skillnader måste avskaffas. Vi verkar för ett livslångt lärande.

Hållbar affärsutveckling
Vi utför affärsutvecklingsuppdrag som ökar produktionskapacitet, produktivitet och sysselsättning – allt för en hållbar utveckling. Vår framtid är beroende av tillgång till ekonomiskt överkomliga, tillförlitliga, hållbara och moderna energitjänster liksom hållbara transportsystem som ger en motståndskraftig infrastruktur. Brismo bidrar med högkvalitativ affärsutveckling som främjar hållbar utveckling.

Vi gillar utmaningar. ”We are here for a reason” -> utmana oss!!